Cod Eco

Ein Cod Eco

[Saesneg]

Atal, Lleihau, Ailddefnyddio  ac Ailgylchu Gwastraf:

Byddwn yn atal, yn lleihau, yn atgyweirio, yn ailddefnyddio ac yn ailgylchu er mwyn cyfyngu ar wastraff lle bynnag y bo modd. Rheolir gwastraff a gynhyrchir yn unol ag egwyddorion yr hierarchaeth wastraff. Dylid rhoi blaenoriaeth i ailddefnyddio deunydd yn hytrach na chael eitemau newydd.

 • Prynu eitemau gydag ychydig neu ddim pecynnu.
 • Ailgylchu’r holl ddeunyddiau a ddefnyddir, yn cynnwys papur, metel, gwydr a phlastig.
 • Annog pobl i ailddefnyddio cwpanau etc a all gael eu hailddefnyddio.

Trafnidiaeth

Byddwn yn annog dulliau teithio mwy ecogyfeillgar. Pan fydd gwaith trefniadol y prosiect yn galw am deithio, byddwn yn sicrhau ein bod yn defnyddio’r dull mwyaf amgylcheddol gynaliadwy a fydd ar gael, a bydd y gwahanol unedau yn cydweithredu i leihau’r allyriadau carbon a gynhyrchir yn sgil gweithgarwch y Brifysgol.

 • Lleihau’r angen i deithio lle y bo hynny’n bosibl drwy ddefnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu.
 • Defnyddio, hyrwyddo a hybu trafnidiaeth gyhoeddus lle y bo modd.
 • Cynnal cynadleddau fideo a chynadleddau ffôn.

Dŵr

Byddwn yn arbed dŵr lle y bo modd. ·

Diffodd tapiau pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.

Annog pobl i ddefnyddio poteli dŵr a all gael eu hailddefnyddio mewn digwyddiadau.

Ynni

Byddwn yn cwtogi ar ein defnydd o ynni ac yn gwella effeithlonrwydd adnoddau a’u defnydd o ynni. Telir y sylw dyledus i faterion amgylcheddol cylch bywyd a pherfformiad ynni wrth gaffael, dylunio, adnewyddu, lleoli a defnyddio adeiladau.

 • Diffodd yr holl oleuadau a gwres pan nad oes mo’u hangen.
 • Defnyddio rheolyddion gwresogi er mwyn ymateb yn sydyn i wahanol anghenion o ddydd i ddydd.
 • Gosod deunydd inswleiddio effeithiol, a chau pob drws a ffenestr yn y gaeaf.
 • Diffodd y gwres dros benwythnosau ac yn ystod cyfnodau o wyliau

Codi Ymwybyddiaeth

Byddwn yn hyrwyddo ymwybyddiaeth amgylcheddol ymysg defnyddwyr safleoedd y prosiect.

 • Codi arwyddion a phosteri amlwg o gwmpas adeiladau’r sefydliad.
 • Hybu eco-dwristiaeth yn ein cyfryngau cymdeithasol a’n gweithgareddau ar-lein.
 • Hybu mwy o werthfawrogiad o'r amgylchedd naturiol yn ein negeseuon yn y cyfryngau cymdeithasol, lle y bo modd.
 • Hybu prosiectau twristiaeth gynaliadwy'r UE yn ein cyfryngau cymdeithasol.
 • Hybu bioamrywiaeth ar-lein a thrwy’n cyfryngau cymdeithasol

Prynu

Byddwn yn sicrhau bod digon o bwyslais yn cael ei roi ar feini prawf amgylcheddol wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau.

 • Prynu cynnyrch sydd wedi ei ailgylchu neu sy’n cael ei ailddefnyddio pan fo hynny’n bosibl.
 • Prynu eitemau gydag ychydig neu ddim pecynnu.

Bioamrywiaeth

Yr holl seilwaith/gosodiadau i fod yn gynnil a pheidio â chael effaith ar fioamrywiaeth

Delwedd: Kayaking in the Dublin Bay Biosphere