Pembroke Dock to Rosslare Harbour | Doc Penfro i Rosslare Harbour

An experience for the Port Places App

An experience covering the crossing between Pembroke Dock and Rosslare Harbour, including creative work, stories, interviews and poetry. The experience can begin at either end of the route. | Profiad sy'n cwmpasu taith rhwng Harbwr Rosslare a Doc Penfro, sy'n cynnwys gwaith creadigol, straeon, cyfweliadau a barddoniaeth. Gall y profiad ddechrau ar y naill ben o'r daith neu'r llall.

Images

Bring the past to life and reimagine the present with a range of perspectives as diverse as the connections between Ireland and Wales across the Irish Sea.

Developed by James L. Smith of the Ports, Past and Present Project using project material and stories from community members. Funded by the European Regional Development Fund through the Ireland Wales Cooperation programme.

This is a large experience containing a three documentary film trailers, and it is recommended that users download it on Wi-Fi prior to use. You can then enjoy the experience uninterrupted while on your ferry journey on your Android or Apple smartphone.

Download the Port Places App to see this Experience and more!

When you have the app installed on your smart phone or tablet, you can also find this experience on the menu under 'Find More'.

If you want to use your mobile data, press 'Play Experience'. If you want to download the experience and access content from your phone more quickly, press 'Download'.


Read the Privacy Policy.

Report an error in an experience.

Cyfle i ddod â'r gorffennol yn fyw ac i ail-ddychmygu'r presennol gydag amrediad o bersbectifau sydd mor amrywiol â'r cysylltiadau rhwng Iwerddon a Chymru ar draws Môr Iwerddon.

Datblygwyd gan James L. Smith o Brosiect Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw, trwy ddefnyddio deunydd prosiect a straeon gan aelodau'r gymuned. Ariannwyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy gyfrwng rhaglen Cydweithredu Iwerddon Cymru.

Mae hwn yn brofiad mawr sy'n cynnwys tair ffilm ddogfen, ac argymhellir bod defnyddwyr yn ei lawrlwytho ar wasanaeth Wi-Fi cyn ei ddefnyddio. Yna, gallwch fwynhau'r profiad yn ddi-rwystr yn ystod eich taith ar y fferi, gan ddefnyddio'r gwasanaethau lleoli ar eich ffôn clyfar Android neu Apple.

Lawrlwythwch Ap Port Places i weld y Profiad hwn a mwy!

Ar ôl gosod yr ap ar eich ffôn clyfar neu'ch llechen, gallwch weld y profiad hwn yn y ddewislen dan 'Darganfod Mwy'.  Mae'r Profiad ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Os hoffech ddefnyddio eich data symudol, pwyswch 'Chwarae'r Profiad'.  Os hoffech lawrlwytho'r profiad a throi at y cynnwys o'ch ffôn yn gyflymach, pwyswch 'Lawrlwytho'.

Darllen y Polisi Preifatrwydd.

Adrodd am gamgymeriad mewn profiad.

Map