Pembroke Dock Town Trail | Arweiniad i Lwybr Tref Doc Penfro

An experience for the Port Places App

This experience is based on a published town trail created as part of the Pembroke Dock Townscape Heritage Initiative and funded by Heritage Lottery, Pembrokeshire County Council, the Welsh Development Agency and the Welsh Assembly (now the Senedd). | Mae'r profiad hwn yn seiliedig ar lwybr tref cyhoeddedig a baratowyd fel rhan o Fenter Treftadaeth Treflun Doc Penfro ac a ariannwyd gan gronfa Treftadaeth y Loteri, Cyngor Sir Penfro, Asiantaeth Datblygu Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru (y Senedd bellach).

Images

This experience is based on a published town trail created as part of the Pembroke Dock Townscape Heritage Initiative and funded by Heritage Lottery, Pembrokeshire County Council, the Welsh Development Agency and the Welsh Assembly (now the Senedd). The project assisted in the regeneration of Pembroke Dock and the refurbishment of many of the historic buildings.

Edited by Christine Willison and Dave Ainsworth. Updates and edits by Martin Cavaney.

Published in print by Pembrokeshire County Council in 2007. Digitised and enhanced by the Ports, Past and Present Project in 2022 (funded by the European Regional Development Fund through the Ireland Wales Cooperation programme).

Download the Port Places App to see this Experience and more!

When you have the app installed on your smart phone or tablet, you can find this experience on the menu under 'Find More'. The Experience is available in English and Welsh.

If you want to use your mobile data, press 'Play Experience'. If you want to download the experience and access content from your phone more quickly, press 'Download'.

Read the Privacy Policy.

Report an error in an experience.


Mae'r profiad hwn yn seiliedig ar lwybr tref cyhoeddedig a baratowyd fel rhan o Fenter Treftadaeth Treflun Doc Penfro ac a ariannwyd gan gronfa Treftadaeth y Loteri, Cyngor Sir Penfro, Asiantaeth Datblygu Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru (y Senedd bellach). Roedd y prosiect hwn wedi cynorthwyo gyda'r gwaith o adfywio Doc Penfro ac adnewyddu nifer o'r adeiladau hanesyddol.

Golygwyd gan Christine Willison a Dave Ainsworth. Diweddariadau a golygiadau gan Martin Cavaney.

Cyhoeddwyd argraffiad print ohono gan Gyngor Sir Penfro yn 2007. Paratowyd fersiwn digidol ohono gan Brosiect Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw yn 2022 (ariannir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy raglen Cydweithredu Iwerddon Cymru).

Lawrlwythwch Ap Port Places i weld y Profiad hwn a mwy!

Ar ôl gosod yr ap ar eich ffôn clyfar neu'ch llechen, gallwch weld y profiad hwn yn y ddewislen dan 'Darganfod Mwy'.  Mae'r Profiad ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Os hoffech ddefnyddio eich data symudol, pwyswch 'Chwarae'r Profiad'.  Os hoffech lawrlwytho'r profiad a throi at y cynnwys o'ch ffôn yn gyflymach, pwyswch 'Lawrlwytho'.

Darllen y Polisi Preifatrwydd.

Adrodd am gamgymeriad mewn profiad.

Map