Creative Connections | Cysylltiadau Creadigol


Ports, Past and Present aims to bring life and colour to the five ports, enhancing the experience of modern travellers of all ages and interests, and encouraging visitors to spend longer exploring the port towns and their environs. As part of this project, we are commissioning writers and visual artists to work with the port communities and project staff to explore stories and themes relevant to the history and culture of the five port towns and the journeys made across the Irish Sea. The creative work arising from this research and engagement will then be displayed and exhibited locally and further afield as appropriate, with the support of the project team, and in some cases, local partners. It is hoped that some of the work generated will be displayed permanently in the local area, for example in local libraries, heritage centres, port terminals or railway stations. Reproductions or mediations of the work will be included in one or more publications documenting the work and the creative process, and on this website.

Drawing by Julie Merriman.The purpose of this work will be to both deepen the knowledge and appreciation of the history and culture of the five port towns and crossings among local communities. During the process of making the work, artists and writers will take part in public workshops or events organised by the project team. These activities and events will be supported and publicised by the project team, and designed to help raise the profile of the participating writers and artists, both locally and further afield. The writers and artists will be encouraged to work with each other as appropriate, making connections across the Irish Sea.

(image: Julie Merriman, Departure)

To learn more about the creative practitioners and their work, click on their names below.


Nod y prosiect yw dod â bywyd a lliw i’r pum porthladd, gan ychwanegu at brofiad teithwyr modern o bob oed a diddordeb, ac annog pobl i dreulio mwy o amser yn dod i adnabod y trefi a’r ardaloedd o’u cwmpas. Yn rhan o’r prosiect, byddwn yn comisiynu awduron ac artistiaid gweledol i weithio gyda chymunedau’r trefi porthladd a staff y prosiect i fynd i’r afael â straeon a themâu sy’n berthnasol i hanes a diwylliant y pum tref a’r teithiau a wnaed ohonynt ar draws Môr Iwerddon. Yna, bydd y gwaith creadigol a fydd yn deillio o’r ymchwil a’r ymgysylltu hwn yn cael ei arddangos yn lleol ac yn ehangach fel y bo’n briodol, gyda chefnogaeth tîm y prosiect, ac mewn rhai achosion, partneriaid lleol. Y gobaith yw y bydd peth o’r gwaith a gynhyrchir yn cael ei arddangos yn barhaol yn yr ardaloedd eu hunain – mewn llyfrgelloedd lleol, canolfannau treftadaeth, yn nherfynellfeydd y porthladdoedd neu mewn gorsafoedd rheilffordd, er enghraifft. Bydd atgynhyrchiadau neu gyfryngiadau o’r gwaith yn cael eu cynnwys mewn un neu ragor o gyhoeddiadau, ac ar y wefan hwn, a fydd yn dogfennu’r gwaith a’r broses greadigol.

Cwch Ysbrydol: boat sculpture by Marged PendrellPwrpas y gwaith fydd gwella gwybodaeth a gwerthfawrogiad cymunedau lleol o hanes a diwylliant y pum tref borthladd a’r mordeithiau iddynt ac ohonynt. Yn ystod y broses o wneud y gwaith, bydd awduron ac artistiaid yn cymryd rhan mewn gweithdai cyhoeddus neu ddigwyddiadau a drefnir gan dîm y prosiect. Rhoddir cefnogaeth a chyhoeddusrwydd i’r gweithgareddau a’r digwyddiadau hyn gan dîm y prosiect, a byddant yn cael eu cynllunio mewn modd a fydd yn helpu i godi proffil yr awduron a’r artistiaid, yn lleol ac yn ehangach. Anogir yr artistiaid a’r awduron i gydweithio â’i gilydd fel y bo hynny’n briodol,a chreu cysylltiadau ar draws Môr Iwerddon.

(llun: Marged Pendrell, Cwch Ysbrydol)

Cewch ddysgu rhagor am yr unigolion a’u gwaith trwy ddilyn y linciau isod:

Rua Barron and Hannah Power | David Begley | Zillah Bowes | Gillian Brownson | Kathy D’Arcy | Jon Gower | Julie Merriman | Peter MurphyAugustine O’Donoghue | Marged Pendrell | Peter Stevenson and Jacob Whittaker