Ports, Past and Present

Introducing Bofin Consultancy | Cyflwyno Bofin Consultancy

We have just appointed Bofin Consultancy to form a new tourism business network for business owners and tourism supporting individuals in the port towns. 

Mags Boland Murphy, All-Star awarded, accredited and experienced tourism & hospitality consultant, national event manager, business sales, marketing & media professional, established Bofin Consultancy in 2011. The business is based in Blackwater, Co. Wexford, Ireland.

The recruitment of members for this dedicated Tourism Business Network is expected in September with a number of training workshops planned to begin in the last quarter of 2022. These workshops are focused on supporting heritage tourism development at each port and in each tourism business’ marketing undertaking. Included will be positive and progressive topics that will enable members to successfully manage and promote their businesses and the Ports Past and Present outputs more effectively.
 
Below you will find some of the workshop titles which will give you a better idea of what can be expected from these informative training sessions.

  • Use SMART tourism tools and resources to promote your port
  • Quality Collaboration for seasonal growth across the waters
  • Building a heritage tourism strategy – engage visitors today with stories of yesterday.
  • Developing your heritage story with creative and engaging storytelling for marketing magic

The aim of this new network is to ultimately increase the use of natural and cultural heritage among the tourism businesses in the coastal communities and deepen their understanding of how the stories of the past can drive both economic and tourist growth for the future.

For more information and to express interest in the network, please email info@bofinconsultancy.com.

Rydym newydd benodi Bofin Consultancy i ffurfio rhwydwaith busnes twristiaeth newydd i berchnogion busnesau ac unigolion sy’n cynorthwyo twristiaeth yn y trefi porthladd.

Sefydlwyd Bofin Consultancy yn 2011 gan Mags Boland Murphy, ymgynghorydd twristiaeth a lletygarwch profiadol, achrededig ac sydd wedi sicrhau dyfarniad All-Star, rheolwr digwyddiadau cenedlaethol, a gweithiwr proffesiynol ym maes gwerthiant busnes, marchnata a’r cyfryngau. Lleolir y busnes yn Blackwater, Sir Wexford, Iwerddon.

Disgwylir i’r broses o recriwtio aelodau ar gyfer y Rhwydwaith Busnes Twristiaeth pwrpasol hwn gychwyn ym mis Medi, a bwriedir cychwyn nifer o weithdai hyfforddi yn ystod chwarter olaf 2022. Mae’r gweithdai hyn yn canolbwyntio ar gynorthwyo datblygiad twristiaeth treftadaeth ym mhob porthladd, ac yn ymgymeriad marchnata pob busnes twristiaeth. Caiff pynciau cadarnhaol a blaengar eu cynnwys, y byddant yn galluogi aelodau i reoli a hyrwyddo eu busnesau mewn ffordd lwyddiannus, ac allbynnau Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw mewn ffordd fwy effeithiol.

Isod, gweler rhai o deitlau’r gweithdai a fydd yn rhoi syniad gwell i chi o’r hyn y bydd modd ei ddisgwyl o’r sesiynau hyfforddiant diddorol hyn

•    Defnyddio adnoddau ac offerynnau twristiaeth SMART hyrwyddo’ch porthladd
•    Cydweithio o Ansawdd ar gyfer twf tymhorol ar draws y dŵr
•    Creu strategaeth twristiaeth treftadaeth – ymgysylltu ymwelwyr heddiw gyda straeon ddoe
•    Datblygu eich stori treftadaeth gyda gweithgarwch adrodd straeon creadigol ac sy’n ymgysylltu ar gyfer hud marchnata

Nod y rhwydwaith newydd hwn yn y pen draw yw cynyddu’r defnydd o dreftadaeth naturiol a diwylliannol ymhlith y busnesau twristiaeth yn y cymunedau arfordirol a dyfnhau eu dealltwriaeth o’r ffordd y gall straeon y gorffennol ysgogi twf economaidd ac ym maes twristiaeth ar gyfer y dyfodol.

Am ragor o wybodaeth ac i fynegi diddordeb yn y rhwydwaith, anfonwch e-bost at info@bofinconsultancy.com.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 Ports, Past and Present

Theme by Anders Norén