Ports, Past and Present

Go Exploring With Our App | Ewch ati i Archwilio gan ddefnyddio’r Ap

Our Port Places app was officially launched in August 2022 via a Walk and Talk event, which followed the Five Lamps Arts Festival walking tour of the Dublin Docklands.

We now encourage port town residents, visitors and ferry passengers to try out the app, exploring the port towns and Irish Sea crossings via the various ‘experiences’ included. Search for ‘Port Places’ on Apple or Android to download the app. Or see: https://tinyurl.com/PortPlaces. We’d love if you could let us know of any issues or suggested improvements via our online form: https://forms.office.com/r/zmjgGN03Wg.

We’re looking forward to hearing what you think and to integrating more improvements into a round of development prior to project end. If you think you might be interested in creating app content for your town, please let us know: email clairenolan@ucc.ie and cc james.smith@ucc.ie.

With thanks to all the community contributors to our app so far, especially to Five Lamps Arts Festival in Dublin.

Cynhaliwyd lansiad swyddogol ap Port Places ym mis Awst mewn digwyddiad Cerdded a Sgwrsio, a ddilynodd taith gerdded Gŵyl Gelfyddydol Five Lamps o gwmpas Dociau Dulyn. 

Bellach, rydym yn annog preswylwyr trefi porthladd, ymwelwyr a theithwyr fferi i roi cynnig ar ddefnyddio’r ap, gan archwilio’r trefi porthladd a’r teithiau fferi ar draws Môr Iwerddon trwy gyfrwng y ‘profiadau’ amrywiol sy’n cael eu cynnwys arno. Chwiliwch am ‘Port Places’ ar Apple neu Android i lawrlwytho’r ap. Neu trowch at: https://tinyurl.com/PortPlaces. Byddem wrth ein bodd pe bai modd i chi roi gwybod i ni am unrhyw broblemau neu awgrymiadau am welliannau trwy ein ffurflen ar-lein: https://forms.office.com/r/zmjgGN03Wg.

Rydym yn edrych ymlaen i glywed eich barn ac i integreiddio rhagor o welliannau mewn rownd ddatblygu cyn diwedd y prosiect. Os ydych chi’n credu y gallai fod gennych chi ddiddordeb mewn creu cynnwys i’r ap am eich tref chi, a fyddech gystal â rhoi gwybod i ni: anfonwch e-bost at clairenolan@ucc.ie a chynnwys james.smith@ucc.ie yn y neges hefyd.

Diolch i’r holl gyfranwyr cymunedol i’r ap hyd yn hyn, yn enwedig Gŵyl Gelfyddydol Five Lamps yn Nulyn.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2023 Ports, Past and Present

Theme by Anders Norén