Ports, Past and Present

Ferry ports to feature in short films to help boost tourism | Porthladdoedd i serennu mewn ffilmiau byrion er mwyn helpu i hybu twristiaeth

Sgroliwch i lawr am fersiwn Cymraeg

Our project is exploring the history and cultural heritage of the ports of Fishguard, Holyhead and Pembroke Dock in Wales, and Dublin and Rosslare in Ireland.

As part of a wide range of cultural activities, the project team in Aberystwyth has appointed a production company with offices in Pembrokeshire to produce a series of eight short documentary films and one feature-length film to promote the five port towns and the three ferry routes which link them.

The films will combine historical film footage with new footage, capturing voices, sounds and scenes, as well as reflect the multilingual and multicultural nature of the ports and their surrounding areas.  

Professor Peter Merriman, project team leader at Aberystwyth University’s Department of Geography and Earth Sciences said: “Following a competitive tender process, we are delighted to announce that we have appointed Mother Goose Films who have offices in Pembrokeshire and Bristol, and who have worked on a number of high-profile tourist campaigns in both Wales and Ireland.

“This project is a fantastic opportunity to showcase the cultural heritage of these important port communities, narrating the rich history of places which may be at the geographical margins of our nations,but serve as important passage-points for people and goods crossing the Irish Sea. Cultural tourism is an important part of the Welsh and Irish economies and we want to attract new overseas visitors to these towns, as well as engage local communities with their port heritage, in order to help combat economic deprivation.”

The research team at Aberystwyth University are supporting the film production with their historical research in film, county and national archives.

Researchers are keen to hear from members of the public who have a close connection to the port towns and would like to share family films, photographs and stories of the ports. They can contact the team by emailing Rita Singer ris32@aber.ac.uk or message them on Twitter @PortsPastPres or Facebook @portspastandpresent.

The films will form part of a wider tourism campaign to raise awareness of the rich coastal and maritime heritage of the five selected ports and their attached communities, and will be aimed mainly at ferry users travelling across the Irish Sea, as well as the overseas cruise ship market.

Project leader Professor Claire Connolly from University College Cork said: “The Ports, Past and Present films will frame voices, images and stories from across the five ports, enabling new forms of engagement with a shared past.

Ports, Past and Present is funded by the European Regional Development Fund through the Ireland Wales Co-operation Programme, and operates across four institutions in Ireland and Wales, including University College Cork, Aberystwyth University, the University of Wales Trinity St David and Wexford County Council. The film-making is being led by a team in the Department for Geography and Earth Sciences at Aberystwyth University.


Ein prosiect yn ymchwilio i hanes a threftadaeth ddiwylliannol porthladdoedd Abergwaun, Caergybi a Doc Penfro yng Nghymru, a Dulyn a Rosslare yn Iwerddon.

Y nod yw cynyddu nifer yr ymwelwyr a gwella profiadau twristiaid yn y pum cymuned, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth yn lleol am dreftadaeth naturiol a diwylliannol y porthladdoedd a’u pwysigrwydd i dwf economaidd yn y dyfodol.

Fel rhan o ystod eang o weithgareddau diwylliannol, mae tîm y prosiect ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi penodi cwmni sydd â swyddfeydd yn Sir Benfro i gynhyrchu cyfres o wyth ffilm ddogfen fer i hyrwyddo pum tref borthladd a’r tri llwybr fferi sy’n eu cysylltu.

Bydd y ffilmiau yn cyfuno hen ffilmiau hanesyddol a ffilmiau newydd, gan ddefnyddio lleisiau, synau a golygfeydd, yn ogystal ag adlewyrchu natur amlieithog ac amlddiwylliannol y porthladdoedd a’u cyffiniau.

Dywedodd yr Athro Peter Merriman, arweinydd tîm y prosiect yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth: “Yn dilyn proses tendro cystadleuol, pleser mawr yw cael cyhoeddi ein bod wedi penodi cwmni Mother Goose Films, sydd â swyddfeydd yn Sir Benfro a Bryste ac sydd wedi gweithio ar ystod o ymgyrchoedd twristaidd proffil uchel yng Nghymru ac Iwerddon.

“Dyma gyfle gwych i amlygu treftadaeth ddiwylliannol cymunedau’r porthladdoedd hyn, trwy adrodd hanes cyfoethog y llefydd yma sydd ar ffiniau daearyddol ein gwledydd ond sydd hefyd yn llwybrau teithio pwysig ar gyfer pobl a nwyddau sy’n croesi Môr Iwerddon. Mae twristiaeth ddiwylliannol yn elfen bwysig o economi Cymru ac Iwerddon a phan fydd amgylchiadau’n caniatáu, rydym yn awyddus i ddenu ymwelwyr newydd o dramor i’r trefi yma, yn ogystal ag ennyn diddordeb cymunedau lleol yn nhreftadaeth eu porthladdoedd, er mwyn helpu i fynd i’r afael â heriau economaidd.”

Mae aelodau’r tîm ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cefnogi’r broses o gynhyrchu’r ffilmiau trwy eu gwaith ymchwil academaidd ar ddogfennau hanesyddol a hen ffilmiau a ganfuwyd mewn archifau ffilm, sirol a chenedlaethol.

Mae ymchwilwyr hefyd yn awyddus i glywed gan aelodau o’r cyhoedd sydd â chysylltiadau agos â’r porthladdoedd dan sylw ac sy’n fodlon rhannu eu lluniau, eu ffilmiau neu eu hanesion teuluol. Gellir cysylltu â’r tîm trwy ebostio Rita Singer ris32@aber.ac.uk.

Bydd y ffilmiau yn ffurfio rhan o ymgyrch dwristiaeth ehangach i godi ymwybyddiaeth am dreftadaeth arfordirol a morwrol helaeth y pum porthladd a’u cymunedau, gan anelu’n bennaf at bobl sy’n defnyddio’r fferi i groesi Môr Iwerddon, yn ogystal â’r farchnad llongau mordaith ryngwladol.

Dywedodd arweinydd y prosiect, yr Athro Claire Connolly o Goleg Prifysgol Corc: “Bydd ffilmiau Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw yn fframio lleisiau, lluniau a hanesion o’r pum porthladd, gan alluogi ffyrdd newydd o ymgysylltu â’r gorffennol maen nhw’n ei rannu.”

Ariennir Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Raglen Gydweithredu Iwerddon Cymru, ac mae’n gweithredu ar draws pedwar sefydliad yn Iwerddon a Chymru, yn cynnwys Coleg Prifysgol Corc, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Chyngor Sir Wexford. Arweinir prosiect y ffilmiau gan dîm yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth.

Video courtesy of Mother Goose Films – all rights reserved

Funded by the European Regional Development Fund through the Ireland Wales Cooperation programme.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2023 Ports, Past and Present

Theme by Anders Norén